STOWARZYSZENIE SPORTOWE
BAŁTYK TENNIS CLUB

ul. Juliana Fałata 34
75 – 434 Koszalin
tel.: 794-948-888

e-mail: baltyktennisclub@gmail.com

NIP: 6692530673 

REGON: 365687474

KRS: 0000642897

Nr konta bankowego: 18 8566 0003 0600 9256 5005 0001

 

Przekaż 1 % podatku

Numer konta bankowego: 48 1020 3352 0000 1902 0196 6134

KRS: 0000457030

Cel szczegółowy: BAŁTYK TENNIS CLUB (766)

Statut Stowarzyszenia Sportowego Bałtyk Tennis Club

Czytaj

STATUT
Stowarzyszenia Sportowego
„Bałtyk Tennis Club”
Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny
§ 1
Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Sportowe „Bałtyk Tennis Club”
§ 2
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą stowarzyszenia jest Koszalin.
§ 3
Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków i nieokreślonym czasie działania.
§ 4
Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i za granicą
§ 6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może zwracać członkom Organów Stowarzyszenia koszty poniesione w związku z pełnioną funkcją. Członkom Zarządu Stowarzyszenia może być wypłacane wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.
.
Rozdział II
Cele, założenia oraz sposoby działania
§ 8
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej, skierowanej zarówno do członków Stowarzyszenia, jak też osób niestowarzyszonych, w zakresie kultury fizycznej poprzez propagowanie i rozwój dyscypliny sportowej – tenisa ziemnego, w szczególności prowadzenie akademii tenisowej.
2. Stowarzyszenie za cel obiera sobie także wyrównywanie możliwości w dostępie do uprawiania dyscypliny sportowej – tenisa ziemnego uzdolnionej młodzieży z ubogich środowisk.
3. W organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach, szkoleniach, turniejach czy wyjazdach mogą uczestniczyć zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak też osoby niestowarzyszone.
4. Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są nieodpłatnie. Dopuszcza się częściową odpłatność jedynie w celu pokrycia kosztów organizacji imprez, szkoleń, turniejów czy wyjazdów.
§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę z akademią tenisową „Szkoła tenisa Grzegorz Sułek” z siedzibą w Koszalinie,
b) szkolenie dzieci i młodzieży,
c) udział zawodników w turniejach,
d) organizację turniejów,
e) nawiązywanie kontaktów z klubami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
f) przestrzeganie zasad uprawiania dyscyplin sportowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) popularyzowanie znaczenia rozwoju sportu wśród społeczeństwa,
h) prowadzenie szkoleń sportowych zawodników,
i) przestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów sportowych,
j) organizuje imprezy sportowe, zawody i spotkania towarzyskie,
k) zakładanie oraz utrzymywanie własnych obiektów oraz urządzeń sportowych,
l) popularyzowanie sportu przy pomocy środków masowego przekazu,
m) stosowanie wszelkich innych środków zgodnych z prawem i niniejszym statutem, jakie okażą się potrzebne dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Dopuszcza się możliwość przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia cudzoziemców nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd,
c) zostanie przyjęta w poczet członków stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu.
2. Założyciele Stowarzyszenia z chwilą uchwalenia statutu Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi, bez konieczności spełnienia warunków przewidzianych w ust. 1. 3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również, za wyrażoną uprzednio na piśmie i załączoną do deklaracji członkowskiej zgodą przedstawicieli ustawowych, małoletni w wieku poniżej 16 lat bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
§ 13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może by osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój sportu lub działalności i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) zabierania głosu i zgłaszania wniosków na Walnych Zebraniach Członków
c) udziału w działalności Stowarzyszenia,
d) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,
f) korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych członkom przez Zarząd.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek, chyba że są niepełnoletni i zostali zwolnieni przez Zarząd z tego obowiązku.
§ 16
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego do Władz stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 17
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 18
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 19
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi przy równoczesnym uregulowaniu wszystkich należnych składek i ewentualnych innych opłat za okres do końca miesiąca, w którym ustaje członkostwo,
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
– z powodu nie opłacania składek członkowskich za okres 3 miesięcy,
– z powodu popełnienia czynów niegodnych członka Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
e) likwidacji Stowarzyszenia
§ 20
Wszyscy członkowie są zobowiązani do:
a) popierania celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu,
c) propagowania sportu,
d) roztaczania pieczy nad własnością Stowarzyszenia będącą wspólnym dobrem wszystkich jego członków oraz zwalczania przejawów marnotrawstwa.
§ 21
Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w pracach Stowarzyszenia członkowie Stowarzyszenia mogą być wyróżniani i nagradzania przez Zarząd Stowarzyszenia pochwałą, nagrodą, dyplomem.
Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
§ 22
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2. Wybór wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te sama funkcję pełnić dłużej niż przez dwie kadencje.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 23
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na dwa tygodnie dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Członkowi stowarzyszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu stowarzyszenia należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
§ 24
Walne Zebranie Członków:
a) rozpatruje i ocenia działalność Stowarzyszenia, uchwala plany pracy, określa główne kierunki działania,
b) dokonuje wyboru władz Stowarzyszenia -Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
c) uchwala regulaminy sekcji,
d) nadaje tytuł honorowego członka Stowarzyszenia,
e) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach, które zostały wniesione przez władze Stowarzyszenia lub jego członków,
f) zatwierdza roczne sprawozdania Zarządu, udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
g) decyduje o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) uchwala statut i jego zmiany.
§ 25
Walne Zebranie Członków sprawozdawczo – wyborcze odbywa się raz na 4 lata.
§ 26
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy zwykłych członków Stowarzyszenia, chyba że Statut przewiduje warunki surowsze.
2. W razie braku odpowiedniej ilości członków zwołuje się w pół godziny później drugie zebranie, którego uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków. Nie dotyczy to uchwał, dla podjęcia których Statut przewiduje warunki surowsze.
§ 27
1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
a) na mocy uchwały Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) po ustąpieniu Prezesa Zarządu lub jednoczesnego wystąpienia połowy członków Zarządu, albo z powodu ustąpienia wszystkich członków Komisji Rewizyjnej,
d) na pisemne żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być także zwołane przez Komisję Rewizyjną w przypadku braku możliwości działania Zarządu,
3. W wypadkach określonych w pkt b), c) i d) należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wniesienia żądania, względnie wystąpienia przyczyny uzasadniającej zwołanie Zebrania.
§ 28
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na zasadach określonych w § 23 ust. 4
§ 29
1.Zarząd składa się z 2-4 osób.
2.Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków stowarzyszenia.
3.Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4.W przypadku wygaśnięcia kadencji Członka Zarządu w toku kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba nowo wybranych Członków nie przekroczy 1/3 liczby Członków Zarządu. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, Walne Zebranie Członków, które dokonuje wyboru uzupełniającego.
§ 30
Do zadań Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) zarządzanie majątkiem klubu oraz prowadzenie gospodarki finansowej, w tym ustalanie wysokości składek członkowskich,
4) zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przedstawianie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
5) angażowanie kadry trenersko-instruktorskiej i personelu administracyjnego,
6) przyjmowanie i wykluczanie członków,
7) nagradzanie i nadawanie odznaczeń oraz dyplomów wyróżniającym się członkom,
8) wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego,
9) wybór Prezesa i Wiceprezesa zarządu, spośród Członków Zarządu,
10) zwolnienie niepełnoletnich członków Stowarzyszenia od obowiązku uiszczania składek członkowskich.
§ 31
Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
§ 32
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Zarząd.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
3. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez Zarząd. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
4. Do składania oświadczeń woli, w wyniku których następuje zaciągniecie zobowiązania majątkowego przekraczającego kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wymagany jest podpis co najmniej 3 Członków Zarządu.
§ 33
1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w szczególności kosztów przejazdów.
3. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnionej funkcji otrzymywać wynagrodzenie.
4. Członek Zarządu, który opuścił bez usprawiedliwienia trzy kolejne posiedzenia, względnie pięć posiedzeń w ogóle, zostaje wykluczony ze składu Zarządu.
§ 34
Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej Stowarzyszenia, a w szczególności działalność gospodarczo-finansową. Komisja Rewizyjna jest samodzielna i nie podlega Zarządowi.
§ 35
1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków wybieranych na czteroletnią kadencję, w tym z Przewodniczącego wybieranego przez Komisję na swym pierwszym posiedzeniu,
2. W przypadku wygaśnięcia kadencji członka Komisji rewizyjnej w toku kadencji Zarząd zwołuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni Walne Zebranie Członków, które dokonuje wyboru uzupełniającego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna składa na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie z czynności kontrolnych wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
5. Uchwały Komisji rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji, w głosowaniu jawnym.
§ 36
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje honorowo. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba będąca jednocześnie:
a) Członkiem Zarządu lub pozostająca z Członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Rozdział V
Dochody i majątek Stowarzyszenia
§ 37
1. Majątek i dochody Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonymi programami działania oraz na koszty działalności Stowarzyszenia.
2. Źródłami dochodów Stowarzyszenia są w szczególności:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dotacje, subwencje oraz granty,
4) darowizny, spadki i zapisy,
5) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 38
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami organów Stowarzyszenia.
§ 39
Niedopuszczalne jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
§ 40
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
2. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia muszą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
§ 41
Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Rozdział VI
Działalność gospodarcza
§ 42
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych oraz działalność Stowarzyszenia i nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie:
a) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), b) Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z), c) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), d) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), e) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), f) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), g) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
h) Reklama (PKD 73.1), i) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z), j) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
k) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z).
Rozdział VII
Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia
§ 43
1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.
2. Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków zapadłej większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 uprawionych do głosowania. Majątek klubu przekazuje się w wypadku likwidacji zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków, na cele zbieżne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska

Czytaj

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO BAŁTYK TENNIS CLUB

Warunkami uzyskania statusu pełnoprawnego członka Stowarzyszenia Sportowego Bałtyk Tennis Club są:

  • Zapoznanie się ze statutem i regulaminem sportowym BTC
  • Wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej BTC
  • Otrzymanie pozytywnej opinii Zarządu BTC Opłacenie składki członkowskiej

Dane osobowe:

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Imię i nazwisko (rodzica/opiekuna)

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres zamieszkania

Fundusz ze składek członkowskich BTC przeznaczony jest na:

  • Obniżenie kosztów szkolenia Zniżki na obozach i zgrupowaniach tenisowych
  • Refundację kosztów udziału w turniejach – zgodnie z regulaminem sportowym
  • Zakup odzieży dla zawodników/czek reprezentujących BTC
  • Zakup niezbędnego sprzętu tenisowego Nagrody w turniejach organizowanych przez BTC
  • Fundowanie stypendiów dla zawodników/czek o bardzo dużym potencjale tenisowym popartym wynikami w turniejach

Składka członkowska: Opłata roczna 300 zł/rok lub opłata miesięczna 30 zł/miesiąc.

Składki członkowskie za 2017 rok należy wpłacić do 31.01.2017r. zaś miesięczne do 10-go każdego miesiąca na konto bankowe:

18 8566 0003 0600 9256 5005 0001
Bałtyk Tennis Club
ul. Władysława Andersa 16
75-015 Koszalin

z dopiskiem: imię i nazwisko, składka członkowska BTC za rok…………… lub miesiąc…………….. .

Oświadczam, iż zapoznałem/am się ze statutem i regulaminem sportowym Stowarzyszenia Sportowego Bałtyk Tennis Club.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej BTC dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ).

Koszalin, dnia…………… …………………………………………………..
imię i nazwisko

Regulamin sportowy

Czytaj

  REGULAMIN SPORTOWY GRUP ZAWODNICZYCH
STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO BAŁTYK TENNIS CLUB

ul.W. Andersa 16 75-015 Koszalin
tel. 794-948-888, 660-430-275, e-mail: baltyktennisclub@gmail.com

I. ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem grup zawodniczych jest Stowarzyszenie Sportowe Bałtyk Tennis Club i Szkoła Tenisa Grzegorz Sułek (dalej: BTC).
2. Niniejszy regulamin określa zasady działania grup zawodniczych BTC, a zawarte w nim zasady dotyczą wszystkich członków BTC oraz ich opiekunów prawnych.
3. Na treningi należy przyprowadzać dziecko punktualnie i przekazywać je trenerowi.
4. Wszystkie sprawy organizacyjno-szkoleniowe należy załatwiać bezpośrednio u trenera.
5. Trenerzy nie udzielają informacji podczas treningu. Wszelkie sprawy organizacyjno-szkoleniowe należy załatwić telefonicznie lub po wcześniejszym umówieniu się.
6. Opiekunowie mogą przebywać na zajęciach tylko za zgodą trenera.
7. Każdy/a zawodnik/czka ma obowiązek posprzątania kortu i sprzętu sportowego po zakończeniu treningu.
8. Za rzeczy pozostawione przez zawodnika/czkę na treningu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Każdą nieobecność zawodnika/czki na treningu należy zgłosić najpóźniej 8 h przed planowanym treningiem u trenera. W przypadku niezgłoszenia, zostanie naliczona standardowa opłata za trening.
10. Rezygnację z treningów w kolejnym miesiącu należy zgłosić bezpośrednio u trenera, najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem tego miesiąca.
11. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Zarząd BTC.

II. BADANIA LEKARSKIE-KARTA ZDROWIA
1. Każdy zawodnik/czka zobowiązany/a jest do posiadania aktualnych badań lekarskich.
2. Dzieci do lat 10-ciu mogą być dopuszczane do turniejów na podstawie pisemnego oświadczenia opiekuna prawnego.
3. Przychodnia sportowo-lekarska:
BETA TARNOWSKI
ul. Traugutta 31/3
75-587 Koszalin

III. ZOBOWIĄZANIA ZAWODNIKA/CZKI ORAZ OPIEKUNA
1. Dokumenty: rejestracja w PZT (Polski Związek Tenisowy) jako zawodnik/czka BTC (jednorazowa opłata 0-40 zł – opłaca opiekun). licencja zawodnicza (1 zdjęcie + opłata), odnawiana co roku – opłaca opiekun. karta zdrowia
2. Po rejestracji w PZT i otrzymaniu licencji dana osoba jest pełnoprawnym zawodnikiem/czką sekcji tenisowej.
3. Zawodnik/czka musi realizować założony plan szkoleniowy i postawione przed nim/nią zadania treningowe, których zaliczenie jest warunkiem przejścia do kolejnego etapu szkolenia.
4. Zawodnik/czka ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich treningach wyznaczonych przez trenera (patrz rozdział I punkt 9).
5. Zawodnik/czka wyrażający/a chęć udziału w turniejach ma obowiązek zgłoszenia tego zamiaru wraz z pełna informacją o turnieju u trenera, najpóźniej 10 dni przed datą rozpoczęcia turnieju.
6. Zawodnik/czka ma obowiązek reprezentowania BTC w rozgrywkach drużynowych na każde żądanie BTC.
7. Zawodnik/czka musi posiadać aktualne badanie lekarskie oraz ważną licencję zawodniczą na dany rok.
8. Każdy/a zawodnik/czka oraz opiekun ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania:
statutu BTC
regulaminu sportowego BTC
regulaminu obiektu, na którym odbywają się treningi
zasad etyki gry w tenisa ziemnego

9. Zawodnik/czka oraz opiekun ma obowiązek godnie reprezentować BTC.

IV. OPŁATY ZA SZKOLENIE
1. Koszty szkolenia ustalane są inwidualnie, w zależności od poziomu sportowego oraz planu treningowego.
2. Opłatę za szkolenie należy wnieść najpóźniej 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego
(miesiąc) na konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI nr konta: 29 1050 1559 1000 0092 2064 4257
SZKOŁA TENISA GRZEGORZ SUŁEK
UL. ZWYCIĘSTWA 109/15 75-600 KOSZALIN
z dopiskiem: imię nazwisko dziecka udział w kosztach szkolenia miesiąc/rok
3. W przypadku braku opłaty w terminie 7 dni opiekun otrzyma przypomnienie (SMS) o wniesieniu opłaty w ciągu 7 dni, po których upływie, brak opłaty będzie skutkował zawieszeniem zawodnika/czki w treningach.

V. ZOBOWIĄZANIA BTC
1. Zawodnik/czka ma prawo korzystania z kortów tenisowych poza ustalonymi godzinami treningów na podstawie regulaminu obiektu.
2. BTC zobowiązuje się do zakupu odzieży sportowej dla każdego/j zawodnika/czki reprezentującego/j BTC.
3. BTC zobowiązuje się wyrazić zgodę na wypożyczenie zawodnika/czki do innego klubu na rozgrywki drużynowe jeżeli nie koliduje to z rozgrywkami w BTC.
4. BTC w całości finansuje udział zawodnika/czki w Finałach Drużynowych Mistrzostw Polski (wszystkie kategorie wiekowe) oraz częściowo na niższych szczeblach rozgrywek.
5. BTC pokrywa koszt licencji zawodniczej dla zawodników/czek sklasyfikowanych na miejscach 1-8 na liście klasyfikacyjnej PZT (gra singlowa).
6. Starty w turniejach Ogólnopolskich i Mistrzostwach Polski w grze singlowej we wszystkich kategoriach wiekowych, BTC finansuje w następującej formie:
Półfinał – zwrot wpisowego, ryczałt za nocleg 50zł
Finał – zwrot wpisowego, ryczałt za nocleg 50zł, dieta 50zł / dzień
Zwycięstwo – zwrot wpisowego, ryczałt za nocleg 50zł, dieta 50zł / dzień, ryczałt za dojazd 100 zł
7. Starty w Turniejach Ogólnopolskich i Mistrzostwach Polski w grze podwójnej i mieszanej we
wszystkich kategoriach wiekowych, BTC finansuje w następującej formie:
Finał – zwrot wpisowego
Zwycięstwo – zwrot wpisowego, ryczałt za nocleg 50zł
8. Starty w Turniejach Wojewódzkich w grze singlowej, deblowej i mieszanej we wszystkich kategoriach wiekowych, BTC finansuje w następującej formie:
Finał – zwrot wpisowego
Zwycięstwo – zwrot wpisowego, ryczałt za nocleg 50zł
9. Podstawą rozliczenia w/w kosztów jest druk deklaracji wystawiony przez BTC.

VI. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na czynny udział w treningach tenisowych organizowanych przez BTC.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i mojego dziecka BTC w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzona działalnością (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.).

………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

Koszalin, dnia…………………… …………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna

 - Sponsorzy i Partnerzy